Prepozne prijave terjatev v insolvenčnih postopkih

Insolvenčni postopki so stečajni postopki in postopki prisilnih poravnav. Začetki teh postopkov se morajo objaviti na brezplačnih in javno dostopnih spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Upnike se v teh oklicih pozove, da prijavijo svoje terjatve.

V primeru postopka prisilne poravnave morajo upniki prijaviti svoje terjatve v roku enega meseca po objavi oklica. Upniki, ki s prijavo terjatev zamudijo, ne morejo glasovati o prisilni poravnavi in opravljati drugih procesnih dejanj. Z zamudo torej upniki ne izgubijo svojih terjatev, izgubijo pa možnost vplivanja na izid prisilne poravnave. Potrjena prisilna poravnava namreč učinkuje tudi na njihove terjatve.

Kadar je nad družbo začet stečajni postopek, imajo upniki za prijavo svojih terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic, malo več časa. Vendar so posledice morebitne zamude s prijavo hujše. Če v treh mesecih po objavi začetka stečajnega postopka ne prijavijo svoje terjatve ali svoje ločitvene pravice (npr. hipoteke), jo avtomatično izgubijo.

Pravica lastnika stvari, da se iz stečajne mase izloči premoženje, ki ne pripada stečajnemu dolžniku, se imenuje izločitvena pravica. V zadnjem obdobju so najpogostejši primeri tovrstnih pravic lastninske pravice na nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi še vedno vknjižene v korist propadlih gradbincev. V primeru zamude roka za prijavo teh pravic, slednje sicer ne prenehajo, vendar pa prepozno prijavljena oziroma neprijavljena izločitvena pravica ni ovira za prodajo premoženja, ki je predmet te pravice. V primeru izvedene prodaje, upnik izgubi izločitveno pravico, vendar lahko zahteva, da se mu plača denarni znesek, dosežen s prodajo tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajo. Če upnik te pravice ne prijavi niti do objave načrta prve splošne razdelitve, izgubi tudi pravico do plačila omenjenega denarnega zneska.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si