Gospodarsko pravo

Bančno in finančno pravo
Finance imajo najpomembnejšo vlogo pri poslovanju vsakega gospodarskega subjekta in so z njegovo usodo neločljivo povezane. Imamo neprecenljive izkušnje z zastopanjem bank in lizinških hiš v sodnih postopkih. V bankah opravljamo skrbne pravne preglede nepremičninskih zavarovanj po kreditnih pogodbah, za lizinške hiše skrbimo za izterjavo neplačnikov ter skrbimo za urejanje neurejenih nepremičninskih stanj.

Davki
Davčna zakonodaja se spreminja izjemno hitro. Zaradi sprotnega in poglobljenega izobraževanja naših strokovnjakov lahko našim strankam, tako velikim mednarodnim korporacijam kot majhnim podjetjem ali posameznikom, ponudimo prave rešitve za vsakovrstno davčno dilemo, od davka na premoženja do davka od dohodka pravnih oseb. Naši nasveti so jasni in konkretni.

Insolvenčno pravo in finančno prestrukturiranje
Eksplozija insolvenčnih postopkov v zadnjih letih je samo delno posledica splošne gospodarske krize. Povzročile so jo tudi spremembe insolvenčne zakonodaje, ki so uvedle strožjo definicijo insolventnosti. Tudi sicer je insolvenčna zakonodaja postala zelo kompleksna. Samo s poznavanjem povezanih pravnih panog, kot so korporacijsko pravo, bančništvo, davki, nepremičnine, delovno pravo ter zastopanje v sodnih postopkih, je mogoče celovito in pravočasno pristopiti k reševanju insolvenčnih težav, še posebej pri izvedbi postopka preventivnega finančnega prestrukturiranja, v katerem smo že večkrat sodelovali na strani bank – kreditojemalcev.

Strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh insolvenčnih postopkih. Sestavljamo predloge za začetek stečajnih postopkov, prijavljamo terjatve in druge pravice, spremljamo uradne objave, glasujemo v postopkih prisilne poravnave itd. Stranke zastopamo tudi v vseh sodnih postopkih, povezanih z insolvenčnimi postopki.

Intelektualna lastnina in avtorsko pravo
Zaradi vedno hitrejšega razvoja digitalnih tehnologij postaja tudi pravo intelektualne lastnine čedalje pomembnejša pravna panoga. Redno spremljamo novosti na tem področju, zato lahko našim strankam (od start-up ali uveljavljenih tehnoloških podjetij na eni strani, do oglaševalskih agencij ali samostojnih kreativcev na drugi strani) ponudimo najsodobnejše znanje.

Svetujemo pri vseh vprašanjih s področja znamk, modelov in patentov ter avtorskega prava. Stranke zastopamo v vseh postopkih zaščite avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine ter sestavljamo avtorske in licenčne pogodbe.

Izvršilni postopki
Upnike in dolžnike uspešno zastopamo v vseh vrstah izvršilnih postopkov ter postopkov zavarovanja terjatev. Ko zastopamo upnike, pred vložitvijo predloga za izvršbo opravimo poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnikov. Na podlagi rezultatov poizvedb se odločimo za najbolj primerno sredstvo in predmet izvršbe.

Javna naročila
Čedalje več gospodarskih družb se pri svojem poslovanju srečuje z zapletenimi postopki javnega naročanja. Ponudnikom in naročnikom s področja javnih naročil svetujemo v vseh fazah postopka javnega naročanja. Naročnikom pomagamo pri izbiri ustreznega postopka javnega naročanja in pripravi razpisne dokumentacije, prav tako jim svetujemo in zastopamo v postopku pred Državno revizijsko komisijo ali sodnem postopku. Ponudnike najpogosteje zastopamo v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem ter sodnem postopku.

Konkurenčno pravo
Pravila varstva konkurence čedalje bolj dramatično vplivajo na poslovanje gospodarskih subjektov na domačem in globalnem trgu. Kršitve konkurenčnega prava, tako v obliki omejevalnih sporazumov kot usklajenih ravnanj, imajo lahko na poslovanje gospodarskih družb nepopravljive posledice.

Strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh postopkih pred Javno agencijo RS za varstvo konkurence, bodisi takrat, kot se stranka v postopku znajde zaradi suma o kršitvah konkurenčnega prava (npr. nelojalna konkurenca, omejevanje konkurence, zloraba prevladujočega tržnega položaja), bodisi v primeru pridobivanja soglasij pri najrazličnejših transakcij (priglasitev koncentracije).

Stranke zastopamo tudi v sodnih postopkih, povezanih s konkurenčno pravnimi primeri (odškodninski spori itd.).

Korporacijsko pravo
Lastništvo družbe in njeno upravljanje ustvarjata najrazličnejše pravne položaje, v katerih družbeniki, delničarji, direktorji in člani uprav potrebujejo pomoč pravnih strokovnjakov. Naši odvetniki dnevno svetujejo na področju vseh splošnih korporacijsko-pravnih zadev.

Za vse statusno pravne oblike gospodarskih subjektov poskrbimo in jim svetujemo od ustanovitve do njihovega prenehanja. Sestavimo vse vrste pravnih aktov ter svetujemo pri pravnih postopkih. Pripravimo gradivo za skupščine ter jih vodimo. Družbenike in delničarje na skupščinah tudi zastopamo. Stranke zastopamo v vseh postopkih glede odgovornosti in pristojnosti članov organov vodenja in nadzora. Sestavljamo in svetujemo pri vseh vrstah gospodarskih pogodb, po potrebi se za stranko v predhodni fazi tudi pogajamo.

Nepremičnine in gradbeništvo
Lastništvo, imetništvo in financiranje nepremičnin vzpostavlja širok spekter različnih tveganj, ki jih je brez ustreznih znanj in izkušenj težko obvladovati. Z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi pri večletnem delu na zahtevnih nepremičninskih projektih, pravnim in fizičnim osebam svetujemo ter jih zastopamo in tako tveganja zmanjšujemo na najmanjšo možno mero.

Sestavljamo in pregledujemo prodajne, darilne, najemne in druge pogodbe glede nepremičnin, zastopamo stranke v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v vseh sodnih postopkih, povezanih z nepremičninami. Opravljamo skrbne pravne preglede v bankah in lizinških hišah, katerih namen je pravni pregled nepremičninskih zavarovanj ali ureditev neurejenih nepremičninskih stanj. Sodelujemo pri velikih gradbenih projektih, kjer zastopamo investitorje in izvajalce v vseh fazah projekta.

Reševanje sporov
Gospodarske družbe različnih velikosti in panog, banke in lizinške hiše, sindikati in državni organi ter samostojni podjetniki našo odvetniško družbo pooblaščajo za zastopanje v najrazličnejših postopkih reševanja sporov, od pogajanj, mediacij ter arbitražnih postopkov do sodnih postopkov – gospodarskih sporov. Za uspešno zastopanje v tovrstnih postopkih so ključni znanje in izkušnje. Naši odvetniki imajo oboje. Pri oceni možnosti uspeha in predvidenih stroškov našim strankam ne povemo tega, kar želijo slišati, pač pa to, kar morajo vedeti.

Športno pravo
Športno pravo ureja prepleteno mrežo razmerij med športniki, njihovimi zastopniki, klubi, organizatorji športnih dogodkov, oglaševalskimi agencijami in sponzorji.

Imamo večletne izkušnje pri zastopanju vseh omenjenih akterjev, še posebej organizatorjev športnih dogodkov. Strankam svetujemo pri prenosu pravic na medijske hiše in pripravimo ustrezne licenčne, medijske ter sponzorske pogodbe. Športnim organizacijam nudimo popolno pravno podporo pri nastopanju na trgu ter urejanju odnosov s povezanimi športnimi zvezami in klubi.

Transportno pravo
Transport je ena najpomembnejših gospodarskih panog. Je izjemno raznolika (cestni, železniški, pomorski, letalski prevoz) in tesno povezana z nekaterimi drugimi sektorji (zavarovalnim, bančno – lizinškim, industrijskim itd.). Odlično poznavanje vseh povezanih gospodarskih sektorjev nam omogoča, da našim strankam lahko ponudimo jasne, natančne in strokovne pravne nasvete ter jih učinkovito zastopamo v vseh primerih transportnega prava; od primerov prevozniške odgovornosti, pogajanja z bankami in lizinškimi hišami v primerih nesporazumov pri financiranju osnovnih sredstev, do zastopanja v sodnih postopkih.

Združitve in prevzemi
Z združitvami (pripojitve, spojitve) in prevzemi gospodarske družbe najpogosteje dosegajo povečanje svoje rasti na domačem in mednarodnih trgih.

V postopkih združitev in prevzemov svetujemo strankam (prodajalcem, kupcem, tarčam in finančnim institucijam) v vseh fazah transakcije, pri čemer smo še posebej skrbni v fazi strukturiranja transakcije ter priprave in oprave skrbnega pravnega pregleda, pri katerem po potrebi sodelujejo tudi zunanji davčni in finančni strokovnjaki. Posebej smo pozorni na specifična dovoljenja, ki jih morajo od regulatorjev pridobiti udeleženci transakcije. Tu nam delo olajša odlično poznavanje področne zakonodaje (bančne, okoljske itd.).

Največ izkušenj imamo z združitvami ter projekti skupnih vlaganj srednje velikih družb na področju finančnega in okoljskega sektorja.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Kazensko, upravno in ustavno pravo

{{ texts.blog.button.text }}