Franšizing

O franšizingu govorimo, kadar franšizor (franšizodajalec) prenese pravico do prodaje določenega blaga ali storitev na franšizija (franšizojemalca). Franšizor je v tem razmerju seveda močnejša stranka, franšizij pa šibkejša. Za dolgoročno uspešno sodelovanje mora franšizor poskrbeti za skrben nadzor, franšizij pa se mora zavedati, da je kljub temu, da je pravno in finančno samostojen subjekt, njegova poslovna svoboda omejena. Poslovati mora skladno s franšizorjevim konceptom. Prednost franšize v primerjavi s povsem novim poslom je namreč ravno v tem, da gre pri franšizingu za poslovno idejo, ki je v določenem poslovnem okolju že uspela. Preverjeno zgodbo o uspehu franšizij običajno plača z določenim odstotkom od prodaje.

Franšizor zagotovi natančne in jasne pogoje sodelovanja. Hkrati mora franšiziju predvsem v začetnem uvajalnem obdobju nuditi stalno podporo, pomoč, izobraževanje, prevzeti mora vlogo mentorja. Običajno franšizor preda franšiziju tudi priročnik. Standardizirana ponudba je namreč za franšizing ključna. Uveljavljeno ime, firma ali blagovna znamka namreč potrošniku zagotavlja pričakovano kakovost blaga ali storitve.

Franšiza ni ekskluzivna in jo lahko franšizor podeli večjemu številu franšizijev. Dobro zasnovan franšizni sistem omogoča franšizorju širitev blagovne znamke na tuja tržišča brez stroškov, povezanih z nakupom poslovnih prostorov, opreme in delovne sile. Franšiziju, ki je dolžan zagotoviti osnovni kapital, obratna sredstva in začetno investicijo za zagon nove poslovne enote, pa nudi znanje, strojno in programsko opremo ter prepoznavnost, ki je sam ne bi mogel doseči.

Ker so sestavni del franšizne pogodbe mnogokrat tudi pravice industrijske in intelektualne lastnine, franšizij ne sme trgovati s konkurenčnimi blagovnimi znamkami. Ključ za uspeh je know how, ki je v franšiznem razmerju opredeljen kot poslovna skrivnost. Posledica franšizorjeve želje po zaščiti njegovih poslovnih skrivnosti je običajno tudi konkurenčna klavzula, s katero se mora franšizij zavezati, da tudi določen čas po prenehanju pogodbenega razmerja na določenem območju ne bo opravljal podobne dejavnosti.

Tako, kot v vseh ostalih pogodbenih razmerjih, je tudi pri franšiznem razmerju najbolj pomembno, da se pogodbeni stranki o svojih pravicah in obveznostih čim bolj jasno dogovorita.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si