“Zaposlitev” preko s.p.-ja

Zaposlitev preko s.p.-jaČas splošne gospodarske krize, v kateri so podjetja prisiljena varčevati in zmanjševati stroške, je povzročil velik porast navideznih s.p.-jev. Mnoga podjetja se odločajo za racionalizacijo svojega poslovanja na način, da določenim profilom zaposlenih delo plačujejo delno ali v celoti prek statusa s.p. ali drugih pogodb civilnega prava: podjemnih pogodb, avtorskih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju. Gre za tako imenovana prikrita delovna razmerja, kjer se sicer redno delo opravlja mimo pogodb o zaposlitvi.

Fizične osebe v teh primerih praviloma ustanovijo svoj s.p. in nato s podjetjem, ki ji zagotavlja delo, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju. Delo sicer opravljajo na enak način, kot bi ga v formalnem delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, torej z vsemi elementi delovnega razmerja. To pomeni, da se oseba preko svojega s.p. »prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.«

Za fizične osebe je to danes pogosto ena redkih možnosti (včasih tudi edina) za pridobitev vira prihodkov. Zato je ta način zanje sprejemljiv, vendar to dolgoročno ni najboljša rešitev. Navidezni s.p.-ji namreč formalno nimajo priznanega statusa delavca v delovnem razmerju in se jim odrekajo pravice, ki iz tega izhajajo (pravica do plačanega letnega dopusta, do nadomestila za čas bolniškega staleža, do regresa za letni dopust, …). Hkrati morajo akontacijo dohodnine in prispevke pristojnim institucijam plačevati sami.

Na drugi strani pa se morajo tudi podjetja zavedati, da so prikrita delovna razmerja, kljub pozitivnim učinkom racionalizacije stroškov, nezakonita in dolgoročno tvegana. V primeru tožbe delavca ali obiska davčne inšpekcije namreč delodajalcu grozi ne le sankcija za prekršek (predpisana je globa od 3.000 do 20.000 EUR), ampak priznanje vseh pravic delavcu za nazaj, za čas opravljanja dela v prikritem delovnem razmerju, vključno s plačilom vseh pravdnih stroškov, zakonskih zamudnih obresti, davkov in prispevkov.

Pravni pouk: »Zaposlitev« preko s.p.-ja je kratkoročno lahko ugodna rešitev tako za delavca kot tudi za delodajalca, vendar se je treba zavedati, da takšna oblika dela ni zakonita in dolgoročno prinaša tveganja za obe strani.

Kontakti

T: 01 23 13 900
F: 01 23 13 901
info@pecanac-rakun.si

E-novice

Naročite se na brezplačne e-novice odvetniške pisarne Pečanac in Rakun.

Naročilo na e-novice